+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Nasze Specjalizacje

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

w tym szeroko pojęte prawo kontraktów, sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów, spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonywania umów, dochodzenie należności zarówno na drodze windykacji „miękkiej” jak i na drodze sądowej oraz postępowania egzekucyjnego.

Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych

PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

zarówno w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych jak i ich bieżącej obsługi prawnej, świadczenie pomocy prawnej przy rejestracji, przekształceniu i likwidacji spółek, wsparcie przy wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych, obsługa Zgromadzeń Wspólników oraz Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Więcej

Prawo pracy

PRAWO PRACY

zarówno w ujęciu ochrony praw pracownika, jak i bieżącej obsługi przedsiębiorstw w sprawach pracowniczych, obsługa postępowań przed Sądami Pracy, negocjowanie i zawieranie ugód.

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo nowych technologii i IT, sporządzanie i opiniowanie umów, ochrona prawna i zastępstwo procesowe w przypadkach naruszenia praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

obsługa postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz postępowań sądowo-administracyjnych.

Więcej

Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

prawo budowlane, w tym przygotowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą i podwykonawcami w trakcie całego procesu inwestycyjnego, przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących zasad finansowania inwestycji oraz umów związanych z komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego; pomoc prawna związana z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczenia dla kontraktów budowlanych.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

prawo budowlane, w tym przygotowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą i podwykonawcami w trakcie całego procesu inwestycyjnego, przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących zasad finansowania inwestycji oraz umów związanych z komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego; pomoc prawna związana z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczenia dla kontraktów budowlanych.

Prawo zamówień publicznych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

posiadamy doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów udzielających zamówień w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podmiotów składających oferty w takich postępowaniach, w tym w branży budowlanej i medycznej.

Prawo podatkowe

PRAWO PODATKOWE

zajmujemy się przygotowaniem analizy procedur optymalizacji podatkowej. Zapewniamy reprezentacje przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach karno-skarbowych.

Prawo i postępowanie karne Prawo karno skarbowe

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNO SKARBOWE

oferujemy opiekę prawną w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną oraz kompleksową i profesjonalną reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego na rzecz podejrzanych, oskarżonych, skazanych również pokrzywdzonych, przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

Więcej

Ochrona danych osobowych Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych stanowi integralny proces działalności organizacyjnej i strategicznej każdej działalności, tym samym wymusza zachowania obostrzeń prawnych pod rygorem sankcji administracyjnych, a nawet karnych.

Szkolenia

SZKOLENIA

Prelegenci wywodzący się z grup specjalistów danej dziedziny poprowadzi zorganizowane przez Kancelarię otwarte lub zamknięte szkolenia z wybranych dziedzin prawa zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

rozwody, podziały majątku, postępowania alimentacyjne, postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Rozdzielności majątkowe i podziały, reprezentacja sprawach o separacje.